Governance Code ‘veiligheid in de bouw’

Op 16 januari 2014 tekenden vijftien grote partijen uit de bouw, infra en installatietechniek in het bijzijn van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’. Hierbij gaan opdrachtgevers en opdrachtnemers samenwerken om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren, waarbij zij ook voor de gehele sector als een voorbeeld hopen te worden gezien.

Regelgevingen omtrent veiligheid in Nederland

 

De Nederlandse samenleving staat wereldwijd bekend als een hoogontwikkelde samenleving, waarin een gezond financieel economisch klimaat in dienst staat van de kwaliteit van het leven. Om deze samenleving tot stand te houden, is het voor zowel de overheid als het bedrijfsleven belangrijk om bedrijfscontinuïteit en rendement na te streven. Hiervoor is het belangrijk om verschillende doelstellingen na te streven zoals goed opgeleide, gemotiveerde en gezonde medewerkers te hebben in veilige infrastructurele installaties, gebouwen en werken.  Ondanks dat er een veelomvattend stelsel van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid is, vinden er in de bouw, infra en installatietechniek jaarlijks nog steeds te veel ongevallen plaats. Met het ondertekenen van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ willen de verschillende partijen gezamenlijk het veiligheidsniveau nog verder verbeteren. Dit wil men bereiken door de aanpak, uitgangspunten en gebruikte instrumenten in de sector te harmoniseren, te standaardiseren, te uniformeren en door dit alles beter af te stemmen op elkaar.

Wat houdt de Governance Code ‘veiligheid in de bouw’ in?

Met de Governance Code willen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouw, infra en installatietechniek het verbeteren van de veiligheid in de sector verder uitwerken. Het belangrijkste doel is om de veiligheidsrisico’s bij het realiseren, gebruiken en in stand houden van bouwwerken terug te dringen en daarbij ongevallen te voorkomen en onveilige situaties te verminderen.

Voor het realiseren van de Governance Code ‘veiligheid in de bouw’ is het noodzakelijk dat verschillende partijen gaan samenwerken om zo de veilgheidscultuur in de sector aanzienlijk te verbeteren. Dit kan bereikt worden door de werkwijzen van verschillende bedrijven en instellingen goed op elkaar af te stemmen en ook door het uniformeren van gebruikte instrumenten. Elke deelnemende partij neemt daarbij zijn eigen verantwoording, waarbij wederzijds vertrouwen een belangrijke rol speelt.

Doordat de participerende bedrijven en instellingen grote bedrijven in de sector zijn, is de bedoeling dat andere bedrijven en instellingen deze doelstellingen uiteindelijk ook gaan kopieren. Dit kunnen allerlei gelieerde partijen zijn, zoals architecten, locale aannemers, maar bijvoorbeeld ook een bouwopleiding die zijn leerlingen onderwijst over de nieuwe regelingen en wetgevingen omtrent veiligheid in de bouw.

Uitgangspunten van de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’

Hieronder hebben in het kort een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten van de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’.

  • De veiligheidscultuur in de gehele sector verbeteren
  • De veiligheid bij werkzaamheden in de sector continue verbeteren
  • Werken aan continue verbetering van de veiligheidsprestaties van gebouwen, infrastructurele werken en technische installaties
  • Het standaardiseren en uniformeren van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen om een doelmatiger en effectiever veiligheidsbeleid in de eigen instelling en de gehele sector te bewerkstelligen.
  • Er zal een level playing field gecreeerd worden, omdat zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers zich aan de Code committeren
  • Bij bouwwerken zal gedurende de gehele levenscyclus de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag meewegen bij uitvoering en veiligheidsprestaties.
  • Informatie over veiligheid zal worden gedeeld door middel van media en andere middelen.
  • Opleidings- en scholingsprogramma’s zullen worden versterkt. Denk aan trainingen over veiligheid op de werkvloer maar ook een bedrijfshulpverlening training of een industriele training
  • De weging van veiligheidscriteria bij aanbestedingen zullen eenduidig zijn.
  • Riscobeheersystemen zullen verder ontwikkeld worden

Onder de betrokken partijen zijn verschillende grote bedrijven zoals BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Unica en Rijkswaterstaat. De verschillende partijen zijn al actief bezig met het werken aan de realisatie van de uitgangspunten van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’.